สามัคคีปรองดอง

โฆษก กอ.รมน.ชี้แจงคืบหน้ารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่

โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองในระดับพื้นที่ เผยรับฟังเสร็จสิ้นแล้ว 23 จังหวัด โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีก่อนนำเสนอให้อนุกรรมการฯ ภายในสิ้นเดือน มี.ค.