Tag: สารคดี 5 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2474

สารคดี 5 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2474

17 พฤศจิกายน 2560

ในหลวงในความทรงจำ ภาพเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงตอกตะปู ทรงหมุนเครื่องเสียง ทรงถือเสียมขุดดินหรือทรงใช้เครื่องตัดหญ้า สะท้อนให้เห็นถึงพระอุปนิสัยของความสนพระราชหฤทัยในสิ่งต่าง ๆ ของพระองค์ ตลอดจนวิธีอบรมอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงสนุกสนานกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 5 พรรษา ทรงเรียนรู้ในเรื่องน้ำและต้นไม้ ทั้งยังทรงแวดล้อมด้วยสัตว์นานาชนิด สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีส่วนช่วยปลูกฝั่งให้มีพระเมตตาต่อสัตว์ต่าง ๆ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2474 ได้ทรงเ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ