Tag: สื่อโฆษณา

รักษาธุรกิจที่ป่วยด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

03 พฤษภาคม 2561

เป็นที่รู้ดีว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังป่วยขั้นรุนแรง พาให้ธุรกิจป่วยไปตามๆ กัน และอาการป่วยนี้ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้อย่างง่ายดาย สำหรับวิธีการรักษาอาการป่วยที่เกิดขึ้นในธุรกิจ เชื่อว่าผู้ประกอบการแต่ละรายคงมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในวิธีรักษาที่ดีก็คือการ “ใช้เงินสดให้น้อยลง” ซึ่งช่วยให้สามารถกักเก็บเงินสดไว้ใช้ในยามจำเป็นได้ การใช้เงินสดน้อยลงอาจช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจได้ แต่ผลที่ตามมาของการใช้เงินสดที่น้อย ย่อมอาจทำให้ธุรกิจเกิดการ “ชะลอตัว” ลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากความสามาร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ