สุวรรณภูมิปรับระบบ

สุวรรณภูมิ แจงปรับปรุงระบบ FIDS ขออภัยในความไม่สะดวก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  แจงกรณีจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารขัดข้อง  เนื่องจากปรับปรุง ระบบขออภัยในความไม่สะดวก