หน่วยงานภาคีเครือข่าย

กรมการแพทย์ จัดทำเสนอผู้ป่วย โรคลมชักขับขี่บนถนนได้อย่างปลอดภัย

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดทำข้อเสนอให้ผู้ป่วย โรคลมชัก ที่ดูแลตนเองเป็นอย่างดี