ห้ามมั่วสุม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมใน 6 จังหวัด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด19

เมื่อวันที่ (5 มี.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ราชกิจจานุเบกษา ห้าม ชุมนุม-มั่วสุม ป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด19 ฝ่าฝืน มีโทษถึงจำคุก

วันที่ 31 ธ.ค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง