องค์การยูเนสโก

ยูเนสโก ประกาศ“นวดไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ!

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ ยูเนสโก

ยูเนสโกยกให้ หลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกสายสันติภาพ

องค์การยูเนสโก ประกาศให้ หลวงปู่มั่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ