อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ชวน ส่งเทียบเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมตั้งกรรมการสมานฉันท์แล้ว

คณะกรรมการสมานฉันท์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการ