อธิบดีศาลปกครอง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 15 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 10 ธ.ค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด