อนุรักษ์วัฒนาธรรม

คณะสงฆ์แม่ใจ จ.พะเยา ประกวดตีกลองปู่จาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

คณะสงฆ์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ร่วมกับสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมประกวดตีกลองปู่จา หรือบูชาของเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่หลังเริ่มสูญหายไป