อภิปรายงบ 63

ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน 6.94 ฝ่ายรัฐบาล 5.11 จากเต็ม 10 ใน ประชุมสภา การอภิปรายงบฯปี 63

ประชุมสภา / สวนดุสิตโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน ในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ส่วนฝ่ายรัฐบาล ได้ 5.11 คะแนน จากเ […]