ออมสินพักชำระหนี้

เปิดเงื่อนไข และขั้นตอนลงทะเบียน ออมสินพักชำระหนี้ ขยายเวลาถึง มี.ค.2565

ออมสินพักชำระหนี้ — ตามที่ธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชําระหนี้ตามมาตรการ