อาจารย์ภาควิชารัฐศาสต

อ.รัฐศาสตร์ ชี้! โควิด19 คนไทยมีชนชั้น คนรวยได้โอกาส-ชนชั้นกลางเอาตัวรอดไหว-จนมีแต่เสี่ยงตาย

โควิด19 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา