อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

กรมชลประทาน ร่วมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล”

ตามที่รัฐบาล ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต รองรับการขยายตัวของสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งปัจจุบันมีอยู่อย่างจำกัด