เชื้อไวรัสหัด (Measles)

สาธารณสุข เชิญชวนพาบุตรหลาน 1-12 ปี ฉีดวัคซีนโรคหัด ฟรี จนถึง มี.ค. 63

ฉีดวัคซีนโรคหัด วันที่ 17 พฤศจิกายน กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุ 1-12 ปี เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอาย […]