เซบี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถึงญี่ปุ่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีพายุเซบีและแผ่นดินไหว