เซ็นเซอร์

การ แบนเกม – เซ็นเซอร์เกม ของประเทศผู้นำอุตสาหรรมและเพื่อนบ้านอาเซียน

แบนเกม หลังจากปี 2000 วีดีโอเกมเริ่มที่จะมีการเซนเซอร์หรือสร้างข้อจำกัดในเกมต่าง โดยเหตุผลที่นำมาตัดออกไปหรือไม่นำเกมนั้นๆ