เพิ่มเบี้ยผู้พิการ

เยียวยาคนพิการ ! ครม.เห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาท

เยียวยาคนพิการ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ กรณีขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาด โควิด19