เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

ถอดยศตำรวจ — กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ ชาญชัย ศรีแสงทรัพย์ และอีก 3 คน พ้นตำแหน่งตุลาการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์