แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง

เลือกตั้งอบต. 28พ.ย.นี้ ติดธุระ อยู่ไกล มีเรื่องด่วน แจ้งเหตุจำเป็นออนไลน์ได้

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. ออนไลน์ได้ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64