แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” เป็น อัยการสูงสุด

1 ตุลาคม 2562 เว็บไซค์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการสูงสุด