โครงการฝายชะลอน้ำ

จากใจปวงราษฎร์ชาวลุ่มน้ำปิง (โครงการฝายชะลอน้ำ)

“จากแนวพระราชดำริในการสร้างฝายชะลอน้ำที่ยังประโยชน์แก่ผืนดินทำให้ชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำสาขาแม่ปิง รวมพลังกันสร้างฝาย ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” (ชุดน้ […]