โครงการออมเงิน

ข่าวดี! เปิดโครงการ ไม่ต้องเป็นข้าราชการ ประชาชนก็มี เงินบำนาญ ใช้

รัฐบาลริเริ่มโครงการออมเงินเพื่อเป็นหลักประกัน เงินบำนาญ ให้กับประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการแรงงาน