โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน บรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ตามพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องในพระอัจฉริยะภาพด้านอุทกศาสตร์ โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการมากมายเพื่อแก้ไขปั […]