โควิดลโควิด19

ญี่ปุ่น ประกาศ ขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย

จากสถานการณ์โควิด-19 ในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ประกาศเรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย