โฉนดชุมชม

9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ตัวแทนชาวบ้าน นักวิชาการ ภาครัฐ ร่วมเสวนา “9 ปีโฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เมื่ […]