โปรดเกล้า

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง และทหารอีก 6 นาย

ศศธร สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

โปรดเกล้าถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ พันตรี อำพล แก้วจิตรงาม

อำพล แก้วจิตรงาม — เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทาน

โปรดเกล้าฯ พลตรี รังษี ธีระศิลป์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลตรี รังษี ธีระศิลป์ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10

โปรดเกล้าฯ ปลด ‘พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม’ พ้นผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ