ไม่ตอบโจทย์

พิธา สับงบฯไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤต ผู้บริหารไม่สนประชาชน

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท