ไล่ออกจากโรงเรียน

ประกาศกฏหมายห้ามไล่ออกแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียน ท้องในวัยเรียน ออกจากสถานศึกษา ให้หยุดพักการศึกษาระหว่างตั้งครรภ์ ช่วงคลอด และหลังคลอดได้ พร้อมจัดผู้ให้คำปรึ […]