ไล่ออกรจนา สนที

มติอ.ก.พ. ไล่ออก ‘รจนา สนที’ ทุจริตเงินกองทุนเสมา 88 ล้านบาท  

มติ อ.ก.พ. ไล่ออก ‘รจนา สนที’  ข้าราชการซี 8  ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต  88 ล้านบาท  เร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ