AOT Airports

เปิดตัวแอป AOT Airports ติดตามตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ กัน โควิด19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยใช้แอปพลิเคชัน AOT Airports ติดตามตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน