brain cancer

เช็ก! อาการน่าสงสัย บ่งบอกบอกถึงความผิดปกติ เสี่ยงเป็น “โรคมะเร็งสมอง”

เช็ก! อาการน่าสงสัย บ่งบอกบอกถึงความผิดปกติ เสี่ยงเป็น “โรคมะเร็งสมอง” โรคที่เกิดเนื้อร้ายบริเวณสมอง สามารถรุกรามไปยังบริเวณอื่นได้