Tag: Bright TV

ประกาศ”พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561″

04 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราชกิจจาฯ “พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561” ถวายเป็นพระราชอำนาจในการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ (๓ พ.ย. ๒๕๖๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ จึงทรงพระกรุ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ