Camp Fire

พบแชมป์ใหม่…มลภาวะทางอากาศแย่กว่าอินเดียและจีน

จากเหตุไฟป่าวูลเซย์ (Woolsey Fire) ลุกไหม้ทางตอนหนือและทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และรุกคืบพื้นที่เมืองมาลิบู, คาลาบาซัส และอะกูราฮิลส์ (เม […]