Computer Vision Syndrome

โรคตา จ้องคอมฯนาน ตาพร่ามัว ปัญหากลุ่มอาการ Computer Vision Syndrome

โรคตา ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนต่างก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้หลายคนที่นั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์