CPF

ดร.สาธิต รับมอบอาหารจากซีพีเอฟ ให้โรงพยาบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข รับมอบอาหารในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาล และครอบครัวแพทย์ พยาบาล” ชุดป้องกัน (PPE)

เฉลิมชัย รมว.เกษตรฯร่วม CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมกับ CPF