Ct

หมอยง อธิบายคำ PCR และ Ct แบบถูกต้องตรวจวินิจฉัย โควิด19

โควิด19 หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย