DD

รักษาการผอ.ใหญ่ DD การบินไทย ขอพนง. ร่วมมือ-เชื่อมั่นแผนฟื้นฟู

การบินไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในฐานะรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด