depa

รัฐมุ่งสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล แต่…โรงเรียนยังขาดครูไอที

เผยผลสำรวจครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ครู-นักเรียนมัธยมมีสมาร์ทโฟนใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่โรงเรียนขาดแคลนนักคอมพิวเตอร์อย่างหนัก