Dream Weaver

ชายตาบอดล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสำเร็จ

Mitsuhiro Iwamoto คือชายชาวญี่ปุ่น อายุ 52 ปี เขาอาศัยอยู่ที่ซานดิเอโก ก่อนจะเริ่มต้นออกเดินทางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ด้วยเรื่องยอร์ช Dream Weaver  […]