Empower-Foundation

เอ็มพาวเวอร์ ยกได้สิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน ของรัฐ ถือว่ายอมรับ-เลิกความผิดค้าประเวณี

ผู้ร่วมขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยว มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ชี้ เลิกความผิดค้าประเวณี หลังได้รับสิทธิช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน ของรัฐบาล ชี้ ถือว่าถูกยอม