EOC

กทม.เพิ่ม สายด่วนโควิด EOC ประสานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา 50 เขต

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต 50 เขต พร้อมเพิ่ม สายด่วนโควิด ประสานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา