Ever Green

Ever Green ยอดนักขวาง ตลกร้ายที่ทำเศรษฐกิจทั่วโลกขำไม่ออก

จากกรณี เรือยักษ์ Ever Given (Evergreen) ขวางคลองสุเอซ เนื่องจาก เจอพายุทรายซัดจน เรือเบี่ยงไปชนริมคลอง และขวางทางเดิน ทำให้