Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 จดสิทธิบัตร ปากกาวัดระดับแอลกอฮอล์

Samsung Galaxy Note 9 จดสิทธิบัตร ปากกาวัดระดับแอลกอฮอล์ “เมาไม่ขับ” ยังคงเป็นอะไรที่ต้องใส่ใจกันอย่างเข้มข้น เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวผู้ด […]