Health and Beauty in Film

โฆษณา Shiseido คว้า “Film Prix” Epica Awards

โฆษณาของญี่ปุ่นที่มีฉากการจูบของเพศเดียวกันได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัล Grand Prix ซึ่งเป็นรางวัลทางด้านโฆษณาอันทรงเกียรติของ Epica Epica Awards ถือ […]