HOW TO รอด…รอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อน การเมืองแรง

บสส.9 สถาบันอิศรา จัดสัมมนาแห่งปี “HOW TO รอด…รอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อน การเมืองแรง”

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 9 สถาบันอิศรา ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา