http://farmer.doae.go.th

ขึ้นทะเบียนเกษตร ด่วน! เตรียมรับเงิน เยียวยาเกษตรกร เดือนนี้

กรณีการ ขึ้นทะเบียนเกษตร เพื่อรับเงิน เยียวยาเกษตรกร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรขึ้น

ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมโอน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 10 ล้านราย

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน รวมวงเงิน 150,000 ล้านบาท ตามฐานข้อมูล

1 2