Monoclonal antibody

ทำความรู้จัก โมโนโคลนอลแอนติบอดี ยารักษาผู้ป่วยโควิดตัวใหม่ ถึงไทยแล้ววันนี้ มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท

ทำความรู้จัก โมโนโคลนอลแอนติบอดี ยารักษาผู้ป่วยโควิด ตัวใหม่ โดยการบริจาคจากประเทศเยอรมัน ถึงไทยแล้ววันนี้ (13ก.ย.64) มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท