Primary Vote

Primary Vote คืออะไร? | ตอนที่ 3

Primary Vote คืออะไร? การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม Primary Vote เปลี่ยนโฉมการเมืองไทย… ให้สมาชิกพรรคการเมืองเป็นผู้กำหน […]

Primary Vote คืออะไร | รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอนที่ 3

คุณรู้หรือไม่…ว่าประเทศไทยกำลังจะมีรูปแบบการเลือกตั้งใหม่ นั่นคือรูปแบบ Primary Vote Primary Vote แปลตรงตัวจะแปลได้ว่า “เลือกก่อน” ถ้าจะให้ขยายค […]