SCC

SCC แจงพนง.คู่ธุรกิจ 1 ราย ติดเชื้อไวรัส โควิด19 ไม่ทราบสาเหตุ

โควิด19 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC